คิทเช่น Banana Yoshimoto

ISBN:

Published:

Paperback

162 pages


Description

คิทเช่น  by  Banana Yoshimoto

คิทเช่น by Banana Yoshimoto
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 162 pages | ISBN: | 8.27 Mb

สองนิยายขนาดสันบอกเลาเรืองราวแหงความรักและการดินรนเพือชีวิตของหญิงสาวผูเปลาเปลียว ซึงตองเผชิญโลกตามลำพังอยางคนไรญาติแตเธอกลับเขมแขงดวยความรักทีไดรับจากคนแปลกหนาคิทเชนไดรับการกลาวขวัญจากคนทัวโลกวามีลีลาการประพันธแปลกประหลาดสงบนิง และลึกซึงสวยงามอันเปMoreสองนิยายขนาดสั้นบอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักและการดิ้นรนเพื่อชีวิตของหญิงสาวผู้เปล่าเปลี่ยว ซึ่งต้องเผชิญโลกตามลำพังอย่างคนไร้ญาติแต่เธอกลับเข้มแข็งด้วยความรักที่ได้รับจากคนแปลกหน้าคิทเช่นได้รับการกล่าวขวัญจากคนทั่วโลกว่ามีลีลาการประพันธ์แปลกประหลาดสงบนิ่ง และลึกซึ้งสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นแต่เรื่องราวทันสมัยจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่วรรณกรรมยุคใหม่ของญี่ปุ่นถูกนำไปแปลมากกว่า 10 ภาษา และสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วถึง 2 ครั้งEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คิทเช่น":


braveunicorns.freedlbooksread.site

©2011-2015 | DMCA | Contact us